Aktualno

INŠTITUT GITA

razpisuje


PSIHOTERAPEVTSKO IZOBRAŽEVANJE -

vpis 6. generacije edukantov

GITA je akreditiran inštitut Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Uspešno opravljen zaključni izpit pomeni pridobitev evropskega certifikata za geštalt psihoterapijo in pridobitev evropske diplome za psihoterapijo.

www.gita.si

IZVAJALCI

Izobraževalni program poteka v sodelovanju domačih in mednarodno uveljavljenih tujih strokovnjakov s področja geštalt terapije.

VSTOPNI POGOJI

Za vključitev je potrebna zaključena VII. stopnja študija humanistične usmeritve, medicine, socialnega dela, psihologije ipd., oziroma 2. bolonjska stopnja. Kandidat mora biti ob vpisu star najmanj 24 let.

Glede na to, da je večina strokovne literature zaenkrat dostopna večinoma v tujih jezikih in da del programa izvajajo tuji edukatorji, je za uspešno sledenje programu potrebno tudi temu ustrezno znanje angleškega jezika.

IZOBRAŽEVALNI CILJI

Izobraževanje je zasnovano tako, da edukantu omogoča pridobitev usposobljenosti za izvajanje geštalt terapije. Na splošni ravni so od kandidatov pričakovani naslednji

UČNI REZULTATI:

  • integrirano razumevanje geštalt terapije,

  • psihoterapevtske sposobnosti,

  • zmožnosti reflektiranja svoje prakse,

  • zmožnosti integriranja osebnega samozavedanja in uporabe tega v praksi in superviziji,

  • zmožnosti kritične evalvacije teoretskih osnov in prakse geštalt terapije ter drugih psihoterapevtskih pristopov ter

  • zavedanje o ugotovitvah raziskav.

PREVERJANJE

Omenjeni rezultati se preverjajo na končnem pisnem in ustnem delu izpita. Izpit je možno opravljati, ko preteče eno leto po opravljenem četrtem letniku, v roku šestih let.

KOMPONENTNE IZOBRAŽEVANJA in minimalno število ur:

1. Izobraževalne delavnice (teorija in praksa) – 600 ur

2. Delo s klienti - 400 ur

3. Supervizija – 150 ur

4. Osebna terapevtska izkušnja – 160 ur + 90 ur

5. Podporna študijska skupina –120 ur

6. Ure po osebni izbiri – 50 ur

7. Praksa v ustanovi, ki opravlja psihoterapevtsko dejavnost, po seznamu primernih ustanov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) – 80 ur

Izobraževalne delavnice potekajo v okviru štirih letnikov. Vsak letnik vsebuje osem dvodnevnih delavnic in poletno petdnevno delavnico. Edukatni začnejo delati s klienti v začetku tretjega letnika. Osebna terapevtska izkušnja obsega 160 ur osebne terapije in 90 ur osebnih izkušenj na izobraževalnih delavnicah. Ure po osebni izbiri je možno opraviti z udeležbo na geštalt konferencah, z izobraževanjem v okviru drugih akreditiranih geštalt institutov v tujini, z dodatnimi delavnicami v samoorganizaciji edukantov... Edukant jih lahko opravi v času vključenosti v posamezne letnike, pred vključitvijo v izobraževanje ali po četrtem letniku.

ADMINISTRATIVNI VIDIK IZOBRAŽEVANJA

ŠOLNINA

Višina šolnine je odvisna od števila vpisanih edukantov. Znesek šolnine se giblje med 1.600 EUR in 1.900 EUR za en letnik izobraževanja (odvisno od števila vpisanih edukantov).

Šolnino je plačljiva v obrokih in pokriva stroške osmih dvodnevnih izobraževalnih delavnic, stroške študijskega Priročnika, stroške delovanja študijske komisije, stroške mentorja, administrativne stroške in stroške pregledovanja esejev. Šolnina ne vključuje stroškov poletne delavnice, stroškov supervizije, stroškov osebne terapije in stroškov eseja nadomeščanja odsotnosti na delavnici.

Kandidat je dokončno vpisan, ko poravna predplačilo (ki je sestavni del šolnine) v znesku 150 EUR. Predplačila ne vračamo, razen v primeru če izobraževanje ne bo izvedeno.

PRISTOPNA IZJAVA

Vsak edukant ob vstopu v študij podpiše pristopno izjavo, v kateri se zavezuje k spoštovanju etičnih načel in Izobraževalnih standardov študija.

VPIS

Pred vpisom kandidati opravijo uvodni razgovor z enim od izvajalcev programa. Namen razgovora je seznanitev s kandidatom in pojasnila na njena/njegova vprašanja.

Uvodni razgovori bodo potekali v Ljubljani, v prostorih inštituta GITA, Stegne 7. O datumu in uri razgovora se s kandidatom dogovorimo ob prijavi na vpis.

Po zaključenih uvodnih razgovorih Študijska komisija inštituta opravi izbor kandidatov. O izboru so obveščeni vsi kandidati, izbrani kandidati pa so povabljeni k vpisu.

INFORMACIJE IN PRIJAVE NA VPIS:

- po elektronski pošti: [email protected] (poleg imena in priimka navedite tel. številko, email, naslov in vaš domači naslov)

- po telefonu.: 031 401 718 (Tomaž Flajs)